Associació Cultural dedicada a la producció i desenvolupament de projectes artístics i culturals, en especial projectes relacionats amb l'àmbit social, i amb aquells col·lectius que requereixen una major atenció, o aquells en risc d'exclusió.
Des Ctrl+Z, estem compromesos amb incentivar i donar suport a la cultura i l'art, en tots els seus aspectes, així com a afavorir la interacció i l’interès entre la població de Menorca per aquests aspectes.

Alguns dels nostres objectius son:

* Desarrollar projectes artístics relacionats entre d’altres amb el àmbit social, en especial amb aquells col·lectius que es troben en risc d’exclusió social, o amb aquells que necessiten especial atenció (com ara joventut, immigrants, 3ª edat, etc).
* Incentivar i recolzar la cultura y l’art, en tots els seus aspectes, especialment en els aspectes experimentals o d’investigació creativa, tant en l’àmbit popular com en el professional.
* Ajudar a obrir espais i circuits destinats a la difusió, investigació, creació, exhibició, gestió i desarrollament de processos artístics i culturals; així com afavorir la interacció i l’interés per la població en aquets aspectes, donant especial rellevància als processos inter generacionals, inter culturals. Tant entre la gent de Menorca, com amb la resta del món, superant barreres localistes per tenir una visió més global.
* Participar en la creació d’una xarxa d’intercanvi i col·laboració artística i cultural entre les persones i col·lectius implicats en aquets àmbits en el nostre territori, entenent aquest com l’illa de Menorca, i les Balears.